Warszawa ul. Patriotów 148
tel. 663-000-500

Dbamy o wysoki poziom nauczania w naszych szkołach. Nasi uczniowie objęci są programem ewaluacyjnym, w ramach którego przeprowadzamy sprawdziany wstępne, które pozwalają na określenie wyjściowego poziomu przygotowania do egzaminów oraz sprawdziany końcowe, które weryfikują postępy, osiągnięte w trakcie nauki. Dodatkowym elementem programu są zajęcia przygotowujące do rozwiązywania testów. Testy są obecnie najbardziej popularną metodą weryfikacji wiedzy, dlatego zrozumienie ich specyfiki oraz oswojenie się z tą formą egzaminów jest bardzo istotne dla osiągnięcia lepszych wyników. Dzięki tym wszystkim działaniom nasi uczniowie są doskonale przygotowani do sprawdzianów kompetencji – o czym najlepiej świadczą wyniki zeszłorocznych egzaminów, które klasyfikują nas w czołówce krajowej.

 

Sprawdzian kompetencji szóstoklasisty 2015/2016

 

Język polski

 

Matematyka

Wynik ogólny

Język angielski

Zapisz

Zapisz