Wyniki sprawdzianów i testów

Dbamy o wysoki poziom nauczania w naszych szkołach. Nasi uczniowie objęci są programem ewaluacyjnym, w ramach którego przeprowadzamy sprawdziany wstępne, które pozwalają na określenie wyjściowego poziomu przygotowania do egzaminów oraz sprawdziany końcowe, które weryfikują postępy, osiągnięte w trakcie nauki. Dodatkowym elementem programu są zajęcia przygotowujące do rozwiązywania testów. Testy są obecnie najbardziej popularną metodą weryfikacji wiedzy, dlatego zrozumienie ich specyfiki oraz oswojenie się z tą formą egzaminów jest bardzo istotne dla osiągnięcia lepszych wyników. Dzięki tym wszystkim działaniom nasi uczniowie są doskonale przygotowani do sprawdzianów kompetencji – o czym najlepiej świadczą wyniki zeszłorocznych egzaminów, które klasyfikują nas w czołówce krajowej.

Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty:W corocznym badaniu uczniowie naszej szkoły osiągają średnie wyniki na poziomie 90% i powyżej

Egzamin ósmoklasisty


Nasi uczniowie utrzymują wysoki poziom zdawalności Egzaminu Ósmoklasisty.

Wynik ogólny w roku szkolnym 2021/2022 kształtował się na poziomie 90,92%.

W rankingu szkół podstawowych w 2021/2022 r. Szkoła TE Vizja im. K. Szpotańskiego zajęła 14 miejsce w Warszawie. (źródło: https://egzaminy.edu.pl)
REKRUTACJA