Program Fundacji Drabina Rozwoju

Towarzystwo Edukacyjne Vizja wzięło udział w projekcie realizowanym przez Fundację Drabina Rozwoju wpisanym do rządowego programu BEZPIECZNA PLUS w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W ramach działań została przeszkolona kadra pedagogiczna z umiejętności stosowania metody bajkoterapii w pracy z uczniem.

Projekt współfinansowany jest przez MEN w ramach „Środowiskowego programu profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych”
 
REKRUTACJA