Nowoczesne metody dydaktyczne


Nie sposób wyobrazić sobie dzisiaj lekcji bez wykorzystania aktywnych i nowoczesnych metod nauczania. Ułatwiają one przekazywanie wiedzy w ciekawy sposób, uczą twórczego rozwiązywania problemów, rozbudzają zainteresowania dzieci oraz umożliwiają zdobywanie nowych doświadczeń, w tym także interpersonalnych. Nie bez znaczenia dla procesu uczenia się jest także emocjonalne zaangażowanie uczniów. Dzieci łatwiej przyswajają wiedzę, jeśli są zainteresowane danym przedmiotem i rozumieją wynikające z tego korzyści. Stąd też kładziemy ogromny nacisk na to, by jak najczęściej korzystać z metod aktywizujących.

Projekty, plakaty, prezentacje

Na zajęciach komputerowych bierzemy udział w projektach i kursach e-learningowych „Dziecko w sieci” organizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje. Na zajęciach kładziemy głównie nacisk na zajęcia praktyczne.

W klasach edukacji wczesnoszkolnej zajęcia edukacyjne łączymy z grami edukacyjnymi ułatwiającymi opanowanie realizowanego materiału. Dzięki podręcznikowi elektronicznemu zajęcia są znacznie ciekawsze, urozmaicone filmikami i animacjami. Lekcje przyrody, biologii i chemii to również samodzielna praca uczniów, którą mogą podzielić się z innymi przygotowując prezentacje multimedialne, plakaty czy prelekcje.

Ćwiczenia praktyczne

W metodzie tej dominuje stosowanie wiedzy w rozwiązywaniu zadań praktycznych. Samodzielne wykonanie zadania lub rozwiązanie problemu daje możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu.

Metoda ta wymaga od uczniów korzystania z wiedzy zarówno w sytuacjach typowych, jak rzadko spotykanych. Nabywają oni dzięki temu umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów oraz samodzielnego myślenia. Zajęcia praktyczne są formą aktywnego poznawania otaczającej rzeczywistości, pełniącą również funkcje wychowawcze. Zdobywanie umiejętności poprzez praktyczne działanie jest jednym z najefektywniejszych sposobów uczenia się. Na zajęciach matematycznych budujemy bryły i namacalnie poznajemy ułamki (np. poprzez krojenie i dzielenie ciasta).

Drama

Metoda dramy polega na utożsamianiu się uczniów z odgrywaną postacią np. podróżnika-odkrywcy. Jest ona lubianą przez uczniów metodą pracy, gdyż stanowi formę przedłużenia zabaw z rówieśnikami.

W technice dramy dzieci bawiąc się, nabywają nowe umiejętności jakby mimowolnie. Prowadzenie lekcji tą metodą powoduje także ogromne emocjonalne zaangażowanie uczniów, a przez to znacznie szybsze i trwalsze przyswajanie wiedzy.

Gry dydaktyczne

Gry dydaktyczne, łącząc w sobie elementy zabawy, nauki i zdrowego współzawodnictwa, są atrakcyjnym uzupełnieniem treści merytorycznych. Zadania w grze dydaktycznej sprawdzają także umiejętność wykorzystania wiadomości w praktycznym rozwiązywaniu problemu, jakim jest sytuacja w grze. Zaletą tej metody jest możliwość regulowania stopnia jej trudności, co pozwala na jej stosowanie zarówno z uczniami bardziej, jak i mniej zdolnymi.

Ćwiczenia terenowe

Zajęcia w terenie pomagają zrozumieć istniejące w otaczającym środowisku zależności oraz umożliwiają sprawdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktycznym działaniu. Rozwijają one pomysłowość, inwencję twórczą i samodzielność uczniów. Ułatwiają przebieg procesów poznawczych; integrują informacje z różnych dziedzin nauki oraz wdrażają do pracy zespołowej. Podczas zajęć w terenie możemy zwrócić uwagę na pozytywny i negatywny wpływ człowieka na środowisko. Stąd też, stanowią one także ważny element w kształtowaniu świadomości ekologicznej wśród uczniów. Zajęcia terenowe mają więc dla nich ogromne znaczenie dydaktyczne, poznawcze i emocjonalne. Na zajęciach matematyki podczas zajęć związanych z szacowaniem wychodzimy na zakupy, aby uczniowie w praktyce zobaczyli potrzebę szacowania i wykorzystali zdobytą wiedzę w życiu codziennym.

Eksperymenty i doświadczenia

Do przeprowadzenia eksperymentu wystarczą zazwyczaj bardzo proste pomoce i materiały, będące w wyposażeniu każdej kuchni. Samodzielne przeprowadzenie nawet bardzo prostego eksperymentu dostarcza uczniom wielu pozytywnych doznań związanych z odkrywaniem czegoś nowego, nieznanego. Nauczyciel możliwie często zachęca uczniów do samodzielnych obserwacji i wyciągania wniosków. Na lekcjach przyrody, fizyki i chemii powinni oni wykonywać jak najwięcej prostych i ciekawych eksperymentów, możliwych do powtórzenia w domu. Stosowanie tej metody kształtuje umiejętność wyciągania wniosków, doszukiwania się związków przyczynowo-skutkowych oraz kształtuje postawę ucznia-badacza przyrody. Eksperyment daje możliwość urozmaicenia lekcji, pobudza intelektualnie, sprzyja wszechstronnemu rozwojowi oraz integracji uczniów.
REKRUTACJA