Koncepcja edukacyjna

Koncepcja edukacyjna TE Vizja opiera się na czterech filarach zapewniających dzieciom zrównoważony rozwój umysłowy, fizyczny, społeczny i osobisty. Dbamy o wysoki poziom nauczania, starannie dobieramy kadrę dydaktyczną, mamy rozbudowaną i atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych. Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo oraz komfortowe warunki nauki. Tworzymy w szkole atmosferę zaufania i szacunku, która sprzyja zdobywaniu wiedzy i wzajemnym dobrym relacjom. Utrzymujemy spójną koncepcję nauczania na każdym poziomie edukacyjnym od przedszkola, przez szkołę podstawową, liceum i studia wyższe.

 

Uczyć się, aby być

Edukacja powinna umożliwiać dzieciom jak najszerszy rozwój umysłu i ciała, inteligencji, wrażliwości, poczucia estetyki, osobistej odpowiedzialności i duchowości.

Dzięki wykształceniu, uczniowie powinni być zdolni do niezależnego i krytycznego myślenia oraz decydowania o słuszności podejmowanych działań w różnych sytuacjach i okolicznościach życiowych. W rzeczywistości XXI wieku, w którym innowacja pojawia się jako główna siła napędowa, niezwykle ważne stają się wyobraźnia i kreatywność. Trzeba więc stworzyć dzieciom warunki do odkrywania i doświadczania przeżyć estetycznych, artystycznych, sportowych, naukowych, kulturalnych i społecznych, tak aby mogły rozwijać się w całym osobowości.
 

Uczyć się, aby żyć wspólnie

Powołaniem edukacji w tym obszarze jest ukazanie różnorodności ludzkiej i jednoczesne zwrócenie uwagi na podobieństwa i współzależność wszystkich mieszkańców Ziemi.

Rozwijanie postawy empatii w szkole owocuje prospołecznym zachowaniem przez całe życie. Pokazanie, że poprzez wspólnie podejmowane inicjatywy i projekty można łagodzić spory, zażegnywać konflikty i osiągać wyznaczone cele jest jednym z głównych zadań w tym obszarze. Doskonałym przykładem takich działań są zajęcia sportowe lub akcje charytatywne podejmowane przez całą społeczność szkolną.
 

Uczyć się, aby działać

Ten obszar nauczania koncentruje się na praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy. Wiąże się to nieodzownie z przystosowaniem edukacji do specyfiki zawodów przyszłości, które będą wymagały umiejętności łączenia wiedzy i kompetencji z różnych dziedzin.

Niezwykle istotne jest tu ćwiczenie pracy w zespołach w ramach wspólnych projektów i zadań. Koncentrujemy się także na rozwijaniu umiejętnościach społecznych, które sprzyjają integracji grupy, nauce komunikacji zespołowej oraz rozwijają zdolności do rozwiązywaniu konfliktów. Podczas zajęć stosujemy metody poprawiające efektywność uczenia się i zapoznajemy dzieci z technikami wyszukiwania i porządkowania informacji. Zwracamy także uwagę na indywidualny styl poznawczy uczniów i pomagamy go udoskonalać.
 

Uczyć się, aby wiedzieć

Ten rodzaj uczenia się ma na celu ukształtowanie w dzieciach zamiłowania do zdobywania wiedzy. Nauczanie jest tu ukierunkowane bardziej na narzędzia zdobywania wiedzy niż na przekazywanie encyklopedycznych wiadomości.

Istotnym elementem jest tu radość, którą daje odkrywanie, poznawanie oraz rozumienie świata. Bardzo ważne jest także przygotowanie dzieci do funkcjonowania w środowisku szybko zmieniającym się i nasyconym różnorodnymi – mniej lub bardziej przydatnymi - informacjami. Wiedza staje się coraz bardziej złożona i dążenie do poznania wszystkiego staje się coraz mniej realne. Dlatego w myśl najnowszych trendów edukacyjnych należy wyposażać dzieci w rozległą kulturę ogólną oraz umożliwiać im pracę i pogłębianie szczegółowej wiedzy w obszarze, którym interesują się bardziej, lub w którym przejawiają większe talenty.
REKRUTACJA